Reglering vid utlånade fordon

”Reglering vid utlånade fordon”

Inlägg

Läkares anmälan Transportstyrelsen

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Här kan du få information om läkares plikter och krav på att rapportera körkortshavare som är medicinsk olämpliga att ha körkort. Dessa regler är även tillämpliga på personer med taxiförarlegitimation, traktorkörkort och körkortstillstånd.

En person betraktas som medicinskt olämplig att inneha ett körkort när denne inte uppfyller de medicinska kriterierna som fastställs i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) angående medicinska krav för innehav av körkort och liknande behörigheter.

Om du som läkare vid en undersökning kommer fram till att en person inte uppfyller de medicinska kraven, ska du göra en anmälan till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs bör körkortsinnehavaren informeras om detta. För att anmälan ska resultera i återkallelse av körkortet krävs att den innehåller tillräcklig information för att möjliggöra en bedömning av den medicinska situationen. Det underlättar och snabbar upp handläggningen om du också anger det specifika kapitlet och paragrafen i Transportstyrelsens föreskrifter som anmälan grundar sig på.

Om du som läkare vid en undersökning eller granskning av patientjournaler (i enlighet med patientdatalagen) bedömer att det finns en hög sannolikhet att körkortsinnehavaren av medicinska skäl inte är lämplig att inneha körkort och om personen inte samtycker till ytterligare undersökningar eller utredningar, ska du göra en anmälan till Transportstyrelsen. Denna anmälan kallas för en ”utredningsanmälan”.

Det krävs specialistkompetens när körkortet ska återkallas

Enligt 10 kapitel 5 § körkortslagen (1998:488) har samtliga läkare en skyldighet att rapportera om en körkortsinnehavare anses vara medicinskt olämpliga att inneha körkort. För att Transportstyrelsen ska kunna återkalla körkortet krävs att läkarintyget som ligger till grund för bedömningen är utfärdat av en läkare med specialkompetens. Den specifika kompetensen som krävs varierar beroende på den medicinska situationen. Mer detaljerad information finns tillgänglig i 17 kapitlet i gällande föreskrifter.

Om anmälan görs av en annan läkare (enligt Transportstyrelsens tolkning av läkares anmälningsskyldighet, som omfattar alla med en anställning som läkare), måste en specialistkompetent läkare kontrasignera. Kontrasignering av ett läkarintyg eller en anmälan om olämplighet för körkort innebär att den specialistläkare som kontrasignerar bekräftar innehållet i intyget eller anmälan. Om kontrasignering inte görs, kommer det att förlänga handläggningstiden eftersom Transportstyrelsen kommer att behöva utfärda ett föreläggande för att begära ett nytt läkarintyg innan man kan gå vidare med återkallandet av körkortet.

Då behöver läkare inte göra en anmälan

Det är inte nödvändigt att göra en anmälan om det finns rimlig grund att förvänta att körkortsinnehavaren kommer att efterleva läkarens instruktioner att avstå från att köra ett fordon som kräver körkort (känt som ett muntligt körförbud). Som läkare innebär detta ett betydande ansvar, särskilt när det gäller att säkerställa efterlevnaden av de utfärdade instruktionerna.

Läkarens rekommendation att avstå från att köra ett fordon är lämplig i fall där det medicinska tillståndet, som utgör ett hinder för körkortsinnehav, är tidsbegränsat och bedöms kunna förbättras. Transportstyrelsen anser att en sådan rekommendation inte bör sträcka sig längre än sex månader. Det är inte ett juridiskt förbud, eftersom körkortshavaren fortfarande behåller sin behörighet. Körkortsinnehavaren har heller ingen rätt att överklaga läkarens rekommendation.

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.