Reglering vid utlånade fordon

”Brukarkort, tillstånd köra någon annans fordon”

Inlägg

Kör- och vilotider samt arbetstidslagen

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.

Viktigt med vilotider.

Här kan du ta del av viktigt information om körtider, vilotider och arbetstidslagen. Informationen som du kan läsa här är främst riktad till personer och organisationer inom transportsektorn, inklusive förare och transportföretag.

Informationen som finns publicerad är också relevant för dem som ansvarar för att planera eller köpa transporter, såsom speditörer, industrier och resebyråer. Detta för er som har ansvaret att säkerställa att transporten planeras och genomförs i enlighet med gällande regler och bestämmelser om kör- och vilotider.

Syftet med reglerna kan sammanfattas i tre huvudpunkter:

  • Främja en hälsosam konkurrenssituation bland aktörerna inom vägtransportsektorn.
  • Förbättra sociala situationer för förarna.
  • Öka trafiksäkerheten.

EU:s regler för kör- och vilotider är tillämpliga på fordon och fordonskombinationer med en sammanlagd totalvikt som överstiger 3,5 ton, samt på bussar oavsett deras vikt, om de inte undantas från dessa regler. För att övervaka och säkerställa efterlevnaden av dessa regler används färdskrivare för dessa transporter. Lignande bestämmelser finns även i flera länder utanför EU. Däremot regleras vilotider för lätta fordon separat.

Transportföretagen har ett ansvar att strategiskt planera sina transporter så att de kan följa de gällande reglerna.

För att säkerställa efterlevnaden av reglerna genomförs kontroller av färdskrivare, diagramblad och förarkort, både på nationell och internationell nivå. Dessa kontroller genomförs både under färd på väg och inom ramen för företagskontroller. Mer information om företagskontroll av kör- och vilotider finns tillgänglig för vidare läsning här.

Om arbetstidslagen

I Arbetstidslagen finns bestämmelser som reglerar den tillåtna arbetstiden per dygn, per vecka och per år. Lagen behandlar även frågor relaterade till jourtid och beredskap, specificerar vilka rast- och paustider som arbetstagare har rätt till, samt fastställer riktlinjer för nattvila.

Arbetstidslagen har sin grund delvis i EU:s obligatoriska direktiv 2003/88/EG, som reglerar förläggningen av arbetstid inom vissa områden. Direktivet möjliggör för arbetsmarknadens parter att avtala om arbetstiden, men det fastställer samtidigt vissa minimikrav för veckovila, dygnsvila och total veckoarbetstid.

Brukarkort – reglering av utlånade fordon

Ett brukarkort för fordon är ett samlingsnamn för reglering av utlånade fordon. Brukarkortet fungerar som ett avtal, en fullmakt, ett intyg, ett medgivande, ett tillstånd och ett hyresavtal där villkoren regleras i brukarkortet. Gäller för både privatpersoner och företag.

Brukarkort för fordon: Reglering vid utlånade fordon. Ett brukarkort finns till för dig som kör en bil som du själv inte äger. Gäller för privatpersoner och företag. Läs mer.